Právne služby

 

Advokátska kancelária poskytuje  právne služby najmä / nielen:

  • spisovanie listín o právnom úkone  vznikajúce pri úprave súkromnoprávnych vzťahov (rôzne typy zmlúv ako napr. kúpna, darovacia, o zriadení vecného bremena, nájomná  a iné)
  • riešenie sporov z oblasti  rodinného života (rozvody manželstva, komplexná úprava rodičovských práv a povinností k mal. deťom ako osobná starostlivosť o dieťa, výživné na mal. dieťa, na plnoleté dieťa, výživné medzi manželmi, úprava styku, príspevok na rozvedenú manželku a pod.)
  • zrušenie a vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
  • zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva
  • spory vznikajúce medzi podnikateľmi
  • zakladanie spoločnosti a vykonávanie zápisov zmien o týchto spoločnostiach do obchodného registra
  • uplatňovanie a vymáhanie pohľadávok  z obchodnoprávnych vzťahov ako aj občianskoprávnych vzťahov
  • spory vznikajúce medzi občanmi z rôznych právnych titulov
  • iné právne služby podľa požiadaviek klienta
  • podávanie žalôb proti nezákonným rozhodnutiam správnych orgánov (ako napr. v stavebných konaniach, konaniach o uložení pokút za priestupky alebo o uložení iných sankcíí za správne delikty)