Cenník

 

Odmena za právne služby medzi  advokátom a klientom sa riadi právnym predpisom  - vyhláška MS SR č. 655/2004 o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.

Advokát je v prvom rade oprávnený dohodnúť sa s klientom o zmluvnej odmene. Táto dohoda môže mať 4 podoby:

  • hodinová 
  • podielová
  • paušálna
  • zmluvná tarifná odmena


Iba v prípade, že nedôjde k dohode o zmluvnej odmene, má advokát právo na tarifnú odmenu podľa citovanej vyhlášky.

Podrobné podmienky odmeňovania v zmysle platnej legislatívy sú klientovi riadne vysvetlené pri osobnej konzultácii.  V prípade, že poskytovanie právnej služby je obmedzené iba na jednu konzultáciu, advokát účtuje hodinovú sadzbu. V prípade, že v rámci konzultácie dôjde medzi advokátom a klientom k dohode o odmene za celý príapad, ktorý nepozostáva iba z jednej konzultácie, advokát vypracuje pre klienta finannčnú analýzu a uzavrie s klientom dohodu o odmene, v ktorej bude zahrnutá i prvá konzultácia.